فرم همکاری با مترجمان

"*" فیلد الزامی را نشان می‌دهد

آثار نویسنده

انواع فایل پذیرفته شده: jpg, png, pdf, حداکثر اندازه فایل: ۲ MB.
تصویر از جلد و پشت جلد کتاب
فهرست مندرجات کتاب

لینک‌ها را با "," از هم جدا کنید.